SKIEROWANIE

ZAŁĄCZNIK Nr 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

WYKAZ ORAZ WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU
REHABILITACJI LECZNICZEJ

W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania.
Na rehabilitację kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
14) lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – lekarza, będącego świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy,
z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

Skierowanie musi zawierać:
1. pieczęć nagłówkową z numerem umowy z NFZ, / lub dane z wydruku elektronicznego/
2. wszelkie dane pacjenta
3. oraz rozpoznanie w języku polskim,
4.  kod choroby,
5. opis dysfunkcji,
6. przyczyny kierowania na rehabilitację,
7.  przebyte i współistniejące choroby.

Na druku niezbędna jest:
a) pieczątka lekarz
b)  podpis lekarza
c)  data wystawienia.

Do skierowania musi być dołączona kopia aktualnej dokumentacji medycznej  z kompletem badań uzasadniających potrzebę prowadzenia  rehabilitacji  w warunkach stacjonarnych.
Świadczeniobiorca ma prawo wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.

Prosimy o przesłanie wraz ze skierowaniem:

  • dokładnego adresu do korespondencji,
  • numeru telefonu do kontaktu,
  • adresu e-mail do kontaktu.