Witamy na stronie PJ-MED SZPITALA REHABILITACYJNEGO w Popielówku.

 

PJ-MED Szpital Rehabilitacyjny w Popielówku podpisał z Oddziałem Dolnośląskim NFZ we Wrocławiu umowę o świadczenie usług w zakresie rehabilitacji domowej.

Świadczenia realizowane są od dnia 20.08 2018 roku.

 

Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

a) specjalistę w dziedzinie: - rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, - medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, - reumatologii, - neurologii, - neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, - chirurgii lub chirurgii ogólnej, - chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub

b) lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: - rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, - medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, - neurologii, - neurochirurgii, - chirurgii ogólnej, - ortopedii i traumatologii, lub

c) lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie: - rehabilitacji medycznej, - balneologii i medycyny fizykalnej, - reumatologii, - neurologii, - neurochirurgii, - chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii

UWAGA: PACJENT powinien zarejestrować skierowanie nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia


 

 

Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, od dnia 1 lipca 2018 roku przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze  świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia:

1. Orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez:
a)powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
b)wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. Za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:
a) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia;
b) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;
c) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;
d) orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez KRUS przed 1 stycznia 1998 r.;
e) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby.


Inactive Module

You should publish modules to the "inactive" position and set the Menus to "All", for them to show up on pages where there is no active menu ID. This is a bug/feature of Joomla that causes only menu items in the "All" setting to show up.